Esbjergmøntsamlerforenings vedtægter

Vedtægter

 

§1 Foreningens navn

 1. Foreningens navn er: Esbjerg Møntsamlerforening.
 2. Den er stiftet den 15. november 1972 med hjemsted i Esbjerg.

 §2 Formål

 1. Foreningens formål er at fremme interessen for og kendskabet til mønter/numismatik, medaljer, pengesedler m. v.

 §3 Medlemskab

 1. Som medlem af foreningen kan optages enhver, som tilslutter sig foreningens formål.
 2. Indmeldelse sker ved betaling af kontingent til foreningen og er gældende for resten af året.
 3. Medlemskabet ophører hvis kontingentet ikke er betalt senest 1. marts.
 4. Et medlem, der i eller uden for foreningen viser sig uværdig til at fortsætte medlemskabet, kan af foreningens bestyrelse ekskluderes ved meddelelse herom til det pågældende medlem ved anbefalet brev, der skal indeholde begrundelsen for eksklusionen.
 5. Medlemmet mister straks alle sine rettigheder i foreningen, men bestyrelsens afgørelse kan indankes af medlemmet, overfor medlemmerne ved næste ordinære generalforsamling, ved skriftlig henvendelse.
 6. Æresmedlemmer: Æresmedlemskab kan tildeles et medlem, der har gjort et særligt arbejde for foreningen. En sådan æresbevisning tildeles ved en generalforsamling og indstilles af bestyrelsen, der skal have flertal for udnævnelse af et medlem til et æresmedlem. Æresmedlemmer er kontingent fri.
 7. Interesserede kan blive prøvemedlem i 1 måned til et af bestyrelsen fastsat mindre medlemsbeløb, der modregnes, såfremt prøvemedlemmet ved prøveperiodens udløb indmelder sig i foreningen.

 §4 Kontingent

 1. Medlemskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. De indkomne midler tænkes anvendt til løbende udgifter, foredrag, film, porto etc. Opkøb af mønt- og seddel samlinger, som efterfølgende skal sættes på auktion, på formidlingsmøderne, så medlemmerne kan byde på disse samlinger.

 §5 Bestemmelser for formidlingsmøder

 1. Bestyrelsen træffer de praktiske foranstaltninger vedr. formidling og afholdelse af formidlingsmøder.
 2. Det er kun foreningens medlemmer, der kan byde på foreningens almindelige formidlings-møder.
 3. På det årlige storformidlingsmøde, der afholdes i februar kan udefra kommende dog byde efter at haveoprettet et prøvemedlemskab, gældende for en måned, jf. §3 st.7.
 4. Formidlingsgebyr til foreningen fastsættes af bestyrelsen.
 5. Bestyrelsen skal tilstræbe at halvdelen af materialet, der sælges på formidlingsmøderne, er indleveret af medlemmer (forudsat der kan skaffes kvalificeret materiale).
 6. Sælger er alene ansvarlig for at det materiale vedkommende sætter til salg ved foreningens formidlingsmøder er korrekt angivet i den af foreningen, forud for formidlingens afholdelse, udsendte liste.
 7. Er der fejl ved listen skal sælger gøre indsigelse inden formidlingen afholdes.
 8. Har et medlem således afgivet brevbud på et nummer med fejl, uden at det har været praktisk muligt at gøre vedkommende opmærksom på fejlen, er kassereren forpligtet til ikke at afgive brevbud på dette nummer.

 §6 Tvivlsspørgsmål

 1. Hvis et medlem har købt et nummer og ved modtagelsen opdager at emnet har en anden kvalitet end det er angivet i listen eller at emnet er falsk, er medlemmet berettiget til at returnere det til vurdering. Kan bestyrelsen giver køber medhold skal sælger straks tage emnet retur og udrede fuldt vederlag til køber; samt evt. udgifter foreningen måtte have haft ved salg og returnering af emnet. Nægter sælger dette, kan vedkommende blive ekskluderet som medlem.
 2. Afgørelsen om eksklusion kan indankes til førstkommende generalforsamling.
 3. Påstår sælger sig uenig i at emnet er falsk skal vedkommende fremskaffe tilfredsstillende attest herfor.
 4. Hvis bestyrelsen skønner at sælger har tilstrækkelig erfaring til at bedømme ægthed og kvalitet korrekt og derfor enten bevidst eller ved sløseri laver fejlbedømmelse af sit materiale, kan bestyrelsen ved gentagelse pålægge medlemmet et strafgebyr på hvert emne, der returneres. Størrelsen af gebyret fastsættes af den siddende bestyrelse.

 §7 Bortkomst af materiale

 1. I tilfælde af brand, tyveri eller bortkomst af indleveret materiale, hæfter foreningen for det og skal erstatte det til startpris uden fradrag. 

§8 Vurdering

 1. Foreningen kan være behjælpelig med vurdering af møntsamlinger, der tænkes solgt på foreningens formidlingsmøder, mod betaling af et gebyr, som fastsættes af den siddende bestyrelse.

 §9 Bestyrelsens sammensætning

 1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der alle er kontingentfri:

• Formand

• Næstformand

• Kasserer

• Sekretær

• Møntmester

• Menigt medlem

• Menigt medlem

der alle vælges for 2 år ad gangen, dog således at fire er på valg i ulige år og tre er på valg i lige år. Endvidere vælges 1-2 revisorer, og en revisorsuppleant. Disse vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv, kan kun træffe flertalsbeslutninger og kan om fornødent nedsætte udvalg eller udnævne enkeltpersoner også uden for bestyrelsens kreds til specielle opgaver eller tillidserhverv. Genvalg kan finde sted.

 1. Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen:
  1. Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m. m. til foreningen eller kontrollerer udlejer af lokaler m. m. til foreningen.
  2. Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som kontrollerer udlejer af lokaler m. m. til foreningen.
  3. Ejere af lokaler m. m., der udlejes til foreningen.
  4. De ovennævnte habilitetsregler gælder ikke fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der er almennyttige, og hvis hovedformål er at stille faciliteter til rådighed for børn og unge. Endvidere kan byrådet fravige habilitetsreglerne, når lejemålet er af uvæsentligt omfang, og når byrådet skønner, at en fravigelse ikke vil medføre, at uvedkommende interesser får mulighed for at påvirke beslutningsprocessen i den folkeoplysende forening.

 §10 Bestyrelsens opgaver og virke

 1. Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der repræsenterer foreningen i alle forhold.
 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor Esbjerg byråd for anviste lokaler m. v. og for regnskab og dokumentation for foreningen.
 3. Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning til fremlæggelse på generalforsamlingen.
 4. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst 1 gang årligt.
 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 6. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange årligt, og når formanden finder det fornødent, eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
 7. Indkaldelse til bestyrelsesmøder sker skriftligt, med 2 ugers varsel og med angivelse af dagsorden.
 8. Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde, som underskrives af formanden, og referenten.
 9. Bestyrelsen træffer sine beslutninger med simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.
 10. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 11. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

 §11 Regnskab og Formueforhold

 1. Bestyrelsen udarbejder hvert år et regnskab til godkendelse på generalforsamlingen.
 2. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
 3. Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.
  1. Årsregnskabet skal opgøres i henhold til god regnskabsskik og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende krav i lovgivningen.
  2. Foreningens midler skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut med undtagelse af den nødvendige kassebeholdning, møntbeholdning, bibliotek m. v.

 §12 Ordinær generalforsamling

 1. Ordinær generalforsamling afholdes i marts måned og indkaldes skriftligt til medlemmerne med 2 ugers varsel.
 2. Forslag til ændring af foreningens virke skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.
 3. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
  1. Generalforsamlingen er, når det ikke drejer sig om foreningens opløsning, beslutningsdygtig uanset antallet af de fremmødte medlemmer og ledes i overensstemmelse med foreningens love af den af forsamlingen valgte dirigent. Denne må ikke være medlem af bestyrelsen.
  2. Enhver beslutning er, når bortses fra ændring af vedtægterne eller foreningens opløsning, gyldig, når den får et flertal af afgivne stemmer.
  3. Afstemning sker alene ved håndsoprækning, men skal, når et medlem forlanger det, ske skriftligt.
  4. Hvert medlem har en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
   1. Adgang til generalforsamlingen har de i §3 nævnte medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret.
   2. Stemmeret har kun de i §3 nævnte medlemmer.
   3. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal.
    1. Kun medlemmer kan vælges til bestyrelsen og andre tillidshverv og ingen kan vælges uden at være til stede eller skriftligt at have givet tilsagn til formanden om at lade sig vælge.
    2. Såfremt der ved valg til bestyrelsen eller andre tillidshverv opstilles flere kandidater end der kan vælges, skal valget ske skriftligt.
    3. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde flg. punkter:
     1. Velkomst ved formanden eller dennes stedfortræder.
     2. Valg af dirigent.
     3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
     4. Fremlæggelse af foreningens regnskab til godkendeklse.
     5. Indkomne forslag.
     6. Fastsættelse af kontingent for medlemskab af foreningen.
     7. Valg af bestyrelsesmedlemmer til foreningens bestyrelse.
     8. Valg af 1-2 revisorer og suppleant (vælges for 1 år ad gangen).
     9. Eventuelt.
     10. Afslutning.

 §13 Revision

 1. Revisorerne skal 2 gange årligt i september og februar måned gennemgå det samlede regnskab og se, at beholdningen er til stede. Regnskabet forsynes med en påtegning.
 2. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
 3. Ved samlede tilskud på under 300.000 kr. revideres regnskabet af en af generalforsamlingen valgt revisor.
 4. Den valgte revisor må ikke være medlem af bestyrelsen eller beslægtet eller besvoret i op- eller nedstigende linie eller i sidelinie så nær som søskendebørn med nogle af bestyrelsesmedlemmerne.
 5. Ved samlede tilskud på 300.000 kr. eller derover revideres regnskabet af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor eller en registreret revisor.
 6. Tilskudsregnskabet skal være revideret i henhold til folkeoplysningslovens bestemmelser.

 §14 Tegning

 1. Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses frafald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

 §15 Hæftelse

 1. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter denne lov, med mindre tilbagebetalings-kravet er opstået ved retsstridig handling eller undtagelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsomt.
 2. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

 §16 Vedtægtsændringer

 1. Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med de 2/3 af de afgivende stemmer.

 §17 Ophør

 1. Beslutning om foreningens ophør kan kun tages op på en særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
 2. For at være beslutningsdygtig skal mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer være til stede, og mindst 2/3 dele af disse skal stemme for forslaget, før foreningen kan opløses.
 3. Er denne ekstraordinære generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor stemmeflertallet afgør, om foreningen skal opløses.
 4. Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål indenfor folkeoplysningslovens område.

Vedtaget den 15. november 1972

Ændret den 19. november 1973

Ændret den 12. februar 1990

Ændret den 11. marts 1999

Ændret den 14. marts 2002

Ændret den 17. marts 2008

Ændret den 18. marts 2010

Ændret den 17. marts 2011

Ændret den 20. marts 2014

| Svar

Nyeste kommentarer

05.12 | 23:00

Hej

Jeg har fået en samling mønter af min gamle far.
Jeg vil høre om i kan hjælpe mig med at vurdere den og evt. hjælpe med at få den solgt?

Mvh Helle

05.12 | 04:28

Hejjeg vil gerne være medlem mvh på auktionssftener. Både køb og salg

24.10 | 16:02

Hej!

Dejlig hjemmeside! Vi ses til auktionen 5/11.
venlig hilsen Morten

22.10 | 05:42

Tak for din mail, min mail er rich19@esenet.dk, du kan måske vedlægge nogle billeder? Mvh Richard Hansen