Generalforsamling

Generalforsamlinger


Referat fra generalforsamling

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 20. oktober 2022 

1. Formanden bød velkommen til ekstraordinær generalforsamling. 

2. Harald Rye-Nielsen blev valgt som dirigent. 

3. Richard Hansen blev valgt som referent. 

4. Medlem nr. 745, Torben Niese-Petersen, blev foreslået som ny kasserer i stedet for den afgående Jette Gregersen. Torben blev enstemmigt. 

5. Formanden afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden samt det fine fremmøde. 

Esbjerg den 20. oktober 2022 


Referat fra generalforsamling  

 Esbjerg Møntsamlerforening 17. marts 2022 

Add 1. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og det første medlemsmøde i 2022. 

Add. 2. Aage Gubi blev valgt som dirigent. 

Add. 3 Richard Hansen blev valgt som referent.

Add. 4. Formanden Richard Hansen aflagde beretning for foreningens virke i 2021, der igen var præget af coronanedlukninger og aflyste klubmøder. Heldigvis havde der været afholdt 4 møder, Generalforsamling i september, ordinært møde i oktober, fælles arrangement med Esbjerg Filatelistklub i Kirkegade og endelig Julemøde, hvor der desværre kun var 33 fremmødte, grundet den usikre Corona-situation. 

Beretningen blev godkendt. 

Add. 5. Kasserer Teddy Gehrke var desværre forhindret i at møde pga. arbejde så derfor blev det pålagt Richard Hansen at aflægge regnskabsberetning for 2021. Regnskabet udviste et overskud på kr. 64.100 som betyder, at foreningen pr. 31/1-21 havde en egenkapital på kr. 140.000. Dette skyldtes især indkøb af større samlinger i 2019, hvor der var et underskud på godt 17000 kr. Indkøbene indeholdt en del materiale i guld, der i mellemtiden er steget betragteligt og en stigning i samlernes købelyst. 

Regnskabet blev godkendt. 

Add 6. Der var ingen indkomne forslag. 

Add 7. Der var genvalg til bestyrelsesmedlemmerne Richard Hansen, Morten Hansen, John Petersen og nyvalg af Harald Rye Nielsen. Der var genvalg til suppleant Kim Brill. 

Add. 8. Der var genvalg til revisor Kent N. Andersen. Der er ingen revisorsuppleant. 

Add. 9. Intet under evt. 

Add. 10. Formanden afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden samt det fine fremmøde. 

Esbjerg den 17. marts 2022 Richard Hansen Referent. Referat fra generalforsamling

Esbjerg Møntsamlerforening

16. september 2021

 Add 1. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og det første medlemsmøde i 2021.

 Add. 2. Aage Gubi blev valgt som dirigent.

 Add. 3 Teddy Gehrke blev valgt som referent.

 Add. 4. Formanden Richard Hansen aflagde beretning for foreningens virke i 2020, der i høj grad var præget af coronanedlukninger og aflyste klubmøder. Han konstaterede, at 2021 vil være kendetegnet for et tilsvarende forløb og udtrykte håb om, at vi nu går mere normale tider i møde. I sin beretning mindedes formanden også et af vores medlemmer, Bernd Knothe, Berlin, der afgik ved døden, mens han havde corona.

Et medlem spurgte til medlemsudviklingen. Kassereren oplyste, at klubben pt. har mellem 40 og 50 medlemmer. Beretningen blev godkendt.

 Add. 5. Kasserer Teddy Gehrke aflagde regnskabsberetning for 2021, der ligeledes bar præg af færre møder og auktioner. Regnskabet udviste et overskud på kr. 6.697 som betyder, at foreningen pr. 1/1-20 har en egenkapital på kr. 9.636. EMSF har i 2020 købt møntbeholdninger for kr. 56.000, og der er i 2021 købt samlinger for yderligere godt kr. 6.000. Regnskabet blev godkendt.

 Add 6. Der var ingen indkomne forslag.

 Add 7. Der var genvalg til bestyrelsesmedlemmerne Hasse Nielsen, Jette Gregersen og Simon Jacobsen. Der var genvalg til suppleant Kim Brill.

 Add. 8. Der var genvalg til revisor Kent N. Andersen. Der er ingen revisorsuppleant.

 Add. 9. Intet under evt.

 Add. 10. Formanden afsluttede generalforsamlingen og takkede for det fine fremmøde.

 

Esbjerg den 20. september 2021

 Teddy Gehrke

Referent.

Referat generalforsamling 17.Sep 2020


1.  Forsamlingen blev budt velkommen af formand Richard Hansen, der fortalte lidt om det halve års forsinkelse af Generalforsamlingens afholdelse pga. Covid-19 og udsigten til eventuel yderligere nedlukning af Foreningens aktiviteter.

2.  Jørgen Thingvad medlem nr. 713, blev valgt til dirigent, der kunne konstatere at Generalforsamlingen var blevet varslet i god tid.

3.  Til referent blev valgt Richard Hansen, nr. 19

4.  Richard Hansen afholdt formandens beretningen fra 2019, omhandlede foreningens arrangementer i almindelighed, bl.a. sidste års Storauktion i samarbejde med byens 2 frimærkeklubber samt det årlige Julemøde, hvilke var forløbet tilfredsstillende.

5.  Kassererens (Teddy Gehrke) fremlægning og redegørelse af regnskabet blev overladt til afløseren Jette Gregersen og formand Richard Hansen, der desværre fremviste et underskudskud på kr. 17.302, blev godkendt af generalforsamlingen.

6.  De 4 afgående bestyrelsesmedlemmer, Richard Hansen, John Pedersen, Teddy Gehrke og Morten Hansen blev genvalgt, Teddy og Morten var dog fraværende pga. arbejde, men havde begge givet sin godkendelse af genvalget.

7.  Kent Andersen blev genvalgt til revisor, og Kim Brill blev genvalgt til suppleant

8.  Der var ingen indkomne forslag og heller ikke noget under eventuelt.

9.  Afslutning af Richard Hansen som takkede dirigenten og for god ro og orden, herefter var der auktion, samt efterfølgende kaffe og håndmadder.

Esbjerg Møntsamlerforening

Richard Hansen

formand
Referat Generalforsamling 31. marts 2019.


1. Formanden Richard Hansen bød de cirka 40 tilstedeværende medlemmer velkommen. 

2. Aage Gubi blev valgt som dirigent. 

3. Teddy Gehrke blev valgt som referent.

 

4. Formanden beklagede i sin beretning, at foreningen i øjeblikket ikke råder over samlinger, som kan udbydes til medlemmer, og at dette og er medvirkende til, at bestyrelsen har måttet aflyse forårets storauktion I stedet holdes der en storaktion i efteråret i samarbejde med Esbjerg Frimærkeklub, hvor der bliver udbudt mønter om formiddagen og frimærker om eftermiddagen. Ellers oplever bestyrelsen stor tilfredshed med foreningens aktiviteter, og der var stor ros til denne sæsons julefrokost. Beretningen blev herefter godkendt. 


5. Kasserer Jette Gregersen stod for regnskabsaflæggelse. Foreningen har i 2018 haft et overskud på 5.231 kroner, hvilket er lavere end de foregående år. Årsagen er, at foreningen har solgt hele sin møntbeholdning. Lagerbeholdningen blev solgt med overskud på 9.000 kr. Esbjerg Møntsamlerforening havde ved årsskiftet en egenkapital på 236.589. Hertil kommer en momsrefusion på 4.401 kr. Foreningen har skiftet bank – fra Jyske Bank til Sparekassen Kronjylland, da vi skulle betale renter af vores indestående hos Jyske Bank. Regnskabet blev herefter godkendt


6. Formanden foreslog en ændring af vedtægternes paragraf 12 stk. 6, så indkaldelse til generalforsamlinger også kan ske gennem digitale medier. Det blev godkendt.

 

7. Hasse Nielsen, Simon Jacobsen og Jette Gregersen blev alle genvalgt. Kim Brill blev valgt som suppleant til bestyrelsen 

8. Kent Andersen blev genvalgt som revisor. 

9. Intet under evt. 


Esbjerg de 21/3-2019 

Teddy Gehrke Referent Referat Generalforsamling 15. marts 2018


1. Forsamlingen blev budt velkommen af formand Richard Hansen.

2. Aage Gubi medlem nr. 607, blev valgt til dirigent, der kunne konstatere

at Generalforsamlingen var blevet varslet i god tid.

3. Til referent blev valgt Richard Hansen, nr. 19.

4. Richard Hansen afholdt formandens beretningen fra 2017, omhandlende foreningens arrangementer, bl.a. sidste års Storauktion og Julemøde, hvilke var forløbet tilfredsstillende, der blev endda udtrykt ekstra tilfredshed  med maden ved disse arrangementer.          

Endvidere kunne han konstatere at foreningen har ca. 50 medlemmer hvilket er nogenlunde status quo i forhold til året før.

5. Kassererens fremlægning og redegørelse af regnskabet, der fremviste et overskud på kr. 18.189, blev godkendt af generalforsamlingen.

6. 2 af de afgående bestyrelsesmedlemmer, Richard Hansen og John Pedersen, blev genvalgt, John Pedersen var dog sygemeldt, men, havde givet sin godkendelse af genvalget. I stedet for Karl Anker Kristensen og Kim Brill, der begge ikke ønskede genvalg, blev valgt Teddy Gehrke, nr. 648 (ved hjælp af afgivet fuldmagt), og Morten Hansen nr. 719.

7. Kent Andersen blev genvalgt til revisor, ingen suppleant

8. Der var ingen indkomne forslag og heller ikke noget under eventuelt.

9. Afslutning af Richard Hansen som takkede dirigenten og de 2 afgående bestyrelsesmedlemmer for en god indsats og herefter kaffe og snitter, samt efterfølgende auktion.


Esbjerg Møntsamlerforening

Richard Hansen


       


Referat Generalforsamling 16. marts 20171. Forsamlingen blev budt velkommen af bestyrelsesmedlem Richard Hansen, formanden udeblev personlige årsager.


2. Aage Gubi medlem nr. 607, blev valgt til dirigent, der kunne konstatere at Generalforsamlingen var blevet varslet i god tid, men samtidig foreslog at varslingstiden blev foreslået nedsat skriftligt næste år, pga. af omlægningen af postlevering.


3. Til referent blev valgt Richard Hansen, nr. 19


4. Richard Hansen afholdt formandens beretningen fra 2016, omhandlede foreningens arrangementer, bl.a. sidste års Storauktion og Julemøde, hvilke var forløbet tilfredsstillende. Endvidere kunne han konstatere at foreningen har 47 medlemmer, hvilket er en betydelig nedgang de senere år (2010 ca. 90).


5. Kassererens fremlægning af regnskabet og omlægning af dette, blev godkendt af generalforsamlingen.


6. De 3 afgående bestyrelsesmedlemmer, Hasse Nielsen, Kim Brill, Jette Gregersen, blev alle genvalgt og som nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Anders Bager, blev valgt Simon Jacobsen, medlem nr. 714.


7. Desuden blev Richard Hansen enstemmigt valgt til Foreningens nye formand, efter Anders Bagers afgang.


8. Kent Andersen blev genvalgt til revisor, ingen suppleant


9. Afslutning af Richard Hansen og herefter kaffe og håndmadder samt efterfølgende auktion.


Esbjerg Møntsamlerforening


Richard Hansen
       

Referat Generalforsamling 17. marts 2016
1. Forsamlingen blev budt velkommen af formanden Anders Bager.


2. Aage Gubi nr. 607, blev valgt til dirigent, der kunne konstatere at Generalforsamlingen var blevet varslet i god tid.


3. Til referent blev valgt Richard Hansen, nr. 19


4. Formandens beretning fra 2015, omhandlede foreningens arrangementer, bl.a. sidste års Storauktion og Julemøde.


5. Kasserens fremlægning af regnskabet, blev godkendt af generalforsamlingen.


6. De 4 afgående bestyrelsesmedlemmer, Richard Hansen, Kim Brill, Karl Anker Kristensen og John Pedersen, blev alle genvalgt


7. De af medlem nr. 648, 3 foreslåede ændringer af kaffebetaling, Julemøde betaling og hævning af salgsgebyr, blev alle forkastet ved afstemninger, der var enstemmige.


8. Kent Andersen blev genvalgt til revisor, ingen suppleant


9. Afslutning af formanden og herefter kaffe og håndmadder, samt efterfølgende auktion.Esbjerg Møntsamlerforening


Generalforsamlingen 20. marts 2014


Generalforsamlingen forløb stort set som håbet, uden

de helt store og endeløse debatter og de fleste af

vedtægtsændringerne blev vedtaget.

Desværre var den nye udgave af de redigerede vedtægter

ikke klar ved redaktionens slutning, men de

bliver lagt ud på hjemmesiden esbjergmoent.dk, lige

så snart den er færdig.

Dog har vi fået indføjet det nye bestyrelsesmedlem,

Kim Brill, i listen på næste side.

Vi vil i den anledning rette en stor tak for indsatsen

de forløbne år, til det afgåede medlem, Peter Rathjen.

Bestyrelsen
Referat fra Ekstraordinær Generalforsamling den 25. april 2013

 

 

1.   Som dirigent blev valgt: Kent Andersen (nr. 544)

2.   Referent: J. Richard Hansen (nr. 19)

3.   Orientering af formanden, Anders Bager (nr. 634)

4.   Fremlæggelse af kassererens (Teddy Gehrke) regnskab, med påførte noter af uvildig revisor fra Concept Revision Esbjerg Aps. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

5.   Nyt medlem og efterfølgende valgt som ny kasserer Jette (revisorassistent fra Concept Revision) blev introduceret.

6.   Begge suppleanter, Peter Rathjen og Richard Hansen, blev genvalgt.

7.   Kent Andersen blev genvalgt som revisor og Jan Jørgensen blev valgt som revisorsuppleant.

8.   Der blev stillet forslag om et Vedtægtsudvalg, med henblik på udarbejdelse af fremtidige ændringer af Vedtægterne. Der var tale om at ændre bestyrelsens ansvarlighed overfor foreningens økonomi og gæld, medlemmer af bestyrelsen holdes kontingentfri og ændring af 1 dages medlemskaber.

9.   Under punktet eventuelt blev det drøftet at evt. utilfredshed bør luftes på møderne og herunder vil man i bladet tage forbehold for trykfejl.

 

 

Ref. Richard Hansen, 25. april 2013

Generalforsamling 21/03 2013

Referat fra generalforsamling.

Formand Anders Bager bød velkommen.

Aage Gubi blev valgt som ordstyrer.

Teddy Gehrke blev valgt som referent.

Formanden Anders Bager aflagde beretning og kom her ind på foreningens aktiviteter i det forgangne år. Der har været pæn tilslutning til både medlemsaftner, storaktion og julearr., ligesom foreningen i anledning af 40 års jubilæet har afviklet et fordrag samt indkøbt lups som gaver til foreningens medlemmer. Foreningen har opkøbt flere samlinger til udlodning blandt medlemmerne, men formanden efterlyste alligevel, at flere medlemmer indleverer mønter til formidlingssalg.
Beretningen blev godkendt.

Det af kassereren fremlagte regnskab viser, at der var indtægter for ialt 80.378 kr og udgifter for 58.025 kr. Overskuddet er tilført foreningens egenkapital, der pr. 1. januar 2013 er på 116.544 kr. Der var diskution om regnskabet, som en af foreningens 2 revisorer ikke mente, lever op til  god regnskabspraksis, og der var enighed om, at lade en uvildig revisor gennemgå regnskabet. Regnsskabet blev herefter godkendt med undtagelse af 4 stemmer, 1 stemte imod, mens 3 undlod at stemme.

Der var ingen indkomne forslag.
Kontigentet blev fastsat til 150,00 kr. pr. år.

Der var genvalg til Anders Bager og Hasse Nielsen, men eftersom ingen ønskede posten som kasserer, blev generalforsamlingen suspenderet.
Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling.


Generalforsamling 15.03.2012

Referat:

1. Formand Anders Bager bød velkommen til generalforsamlingen og efterfølgende auktion.

2. Peter Ratjen blev valgt som dirigent.

3. Teddy Gehrke blev valgt som referent.

4. Anders Bager orienterede gennem bestyrelsens beretning om de 3 måneder der er gået siden den ekstraordinære generalforsamling. Perioden har været travl med afvikling af julefrokost og møntbørs, men der er et godt arbejdsklima i den nye bestyrelse, samt en god stemning i foreningen.
Der har været udmeldelser, men der er tilgengæld også kommet nye til.
Endvidere er der investeret i nyt IT, samt nyt auktionsprogram, som både er nemmere og hurtigere at arbejde med.

5. Teddy Gehrke aflagde bestyrelsens regnskab for perioden 18 nov. 2011 til
31 dec. 2011. Der er omsat for 18.525 kr. mens der er udgifter som følge af indkøb af IT-udstyr for 20.507 kr.
Underskuddet på 583 kr. dækkes af foreningens egenkapital.
Det har været nødvendigt at nedskrive  værdien af foreningens møntbeholdning med 30.000 kr. der ved den ekstraordinære generelforsamling var vurderet urealistisk højt.
Endvidere er der foretaget andre AD HOC nedskrivninger i varebeholdningen, så foreningens aktiver pr. 01.01.2012 udgør 72.080 kr.

6. Et medlem foreslog at indføre differentieret kontigent, så det bliver billigere for de medlemmer, der modtager auktionslister pr. mail, hvor foreningen sparer både print og porto. Forslaget blev trukket, da bestyrelsen lovede at se på sagen og komme med et evt. udspil inden kontigentfastsættelsen for 2013.

7. Aage Gubi og Thomas Ratjen ønskede ikke at fortsætte i bestyrelsen og blev afløst af Karl Anker Kristensen og John Petersen.
Der skal fra bestyrelsens side lyde en tak for Aage og Thomas's indsats.

8. Der var genvalg til supl. Peter Ratjen og Richard Hansen

9. Der var genvalg til de 2 revisorer, Kent Andersen og Erik Johansen

10. Under evt. opfordrede John Peder Bæk medlemmerne til at komme med indlæg til hjemmesiden www.esbjergmoent.dk så den bliver sjovere og mere spændende.

Generalforsamling forløb stille og roligt.

Teddy Gehrke
Referent.Ekstraordinær generalforsamling torsdag den 17. november 2011

1.        Næstformand Peter Cederquist bød velkommen

2.        Peter Rathjen blev valgt som dirigent.

3.        Teddy Gehrke blev valgt som referent.

4.        Dagsorden blev godkendt.

5.        Næstformanden orienterede om baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling, der bunder i interne uenigheder i bestyrelsen efter en auktion i september.

Her blev der solgt en norsk guldmønt til udbudsprisen på 6000 kr. til møntmester. Mønten er ved næstformandens mellemkomst efterfølgende sendt retur til sælger, der har solgt den på QXL for 15.500 kr. Denne ene halvdel af bestyrelsen betragter sagen som en hændelig fejlvurdering af mønten, mens den anden halvdel af bestyrelsen mener, at det er handlet forsætsligt.

Tre medlemmer af bestyrelsen, formand, møntmester samt et menigt medlem trak sig under et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvorfor der nu skal vælges nye medlemmer til bestyrelsen.

6.        Der var herpå debat, hvor der fremkom spørgsmål og kommentarer til fordel for begge parter i sagen. Fra flere sider blev der udtrykt ønske om at tænke mere på foreningen end de involverede bestyrelsesmedlemmer, ligesom der blev stillet forslag om, at hele bestyrelsen trak sig, så der kunne vælges helt forfra.

7.        Klubbens kasserer Bjarne Gamborg Hansen fremlagde regnskab. Der blev stillet spørgsmål ved bogføringen, idet det ifølge medlem Erik Johansen er umuligt at have en negativ drift på 16.000 kr. og samtidig øge egenkapitalen med 23.000 kr. Regnskabet blev vedtaget med 18 stemmer for og 2 imod.

8.        Der var ingen indkomne forslag.

9.        Tillidsafstemning: Kun ét af de nuværende medlemmer af bestyrelsen ønskede at fortsætte, og der var ingen indvendinger mod dette.

10.    Der blev opstillet 7 personer til bestyrelsen: Anders Bager, Thomas Rathjen, Hasse Nielsen, (der ønskede og fik en tillidsafstemning på sit mandat) Teddy Gehrke og Aage Gubi. Richard Hansen og Peter Rathjen blev opstillet som suppleanter til bestyrelsen.

11.    Alle 7 ovennævnte blev valgt.

12.    Kent N. Andersen og Erik Johansen valgtes som revisorer.

13.    Intet under Evt.

 

 

Esbjerg, 18. november 2011

Teddy Gehrke

referent

| Svar

Nyeste kommentarer

05.12 | 23:00

Hej

Jeg har fået en samling mønter af min gamle far.
Jeg vil høre om i kan hjælpe mig med at vurdere den og evt. hjælpe med at få den solgt?

Mvh Helle

05.12 | 04:28

Hejjeg vil gerne være medlem mvh på auktionssftener. Både køb og salg

24.10 | 16:02

Hej!

Dejlig hjemmeside! Vi ses til auktionen 5/11.
venlig hilsen Morten

22.10 | 05:42

Tak for din mail, min mail er rich19@esenet.dk, du kan måske vedlægge nogle billeder? Mvh Richard Hansen